Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

1. Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom.

2. Prace konkursowe ze stopnia szkolnego są udostępniane do wglądu w terminie 2 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia rejonowego.

3. Udostępnienie pracy na stopniu szkolnym organizuje przewodniczący komisji szkolnej, a na stopniu rejonowym i wojewódzkim – przewodniczący komisji wojewódzkiej.
Przewodniczący komisji na stopniu szkolnych:

GIMNAZJUM
• p. Justyna Kendyś – j. polski
• p. Agnieszka Roszkowska – matematyka
• p. Katarzyna Żukowska – Suchocka – j. angielski
• p. Dariusz Kazimierowicz – j. rosyjski
• p. Katarzyna Rutkowska – j.francuski
• p. Dorota Augustynowicz – j.niemiecki
• p. Mariusz Ogryzko – biologia
• p. Ketty Kołomyjska – fizyka
• p. Elżbieta Kitlas – chemia
• p. Katarzyna Anikiej – historia
• p. Norbert Toruński – informatyka
• p. Bożena Gruszewicz – geografia

SZKOŁA PODSTAWOWA
• p. Ewa Underlich – j. polski
• p. Elżbieta Łojewska – matematyka
• p. Karolina Wyrzykowska – j. angielski
• p. Dariusz Kazimierowicz – j. rosyjski
• p. Dorota Augustynowicz – j.niemiecki
• p. Mariusz Ogryzko – biologia
• p. Norbert Toruński – informatyka
• p. Bożena Gruszewicz – geografia

4. Przewodniczący komisji decyduje o miejscu, terminie i czasie udostępnienia pracy do wglądu.

5. Prace konkursowe nie są kserowane. Osoba, której udostępniono pracę do wglądu, może sporządzać z niej notatki oraz fotokopie.

6. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika konkursu mają prawo złożyć odwołanie od wyników konkursu po każdym stopniu.

7. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie, wskazując zadania, których ocena jest kwestionowana.

8. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane. Odpowiedź na odwołanie od wyniku jest udzielana pocztą na adres wskazany w odwołaniu.
Stosuje się następujący tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od wyników stopnia szkolnego:

a. Odwołanie od wyników stopnia szkolnego wnosi się do dyrektora szkoły, w której uczy się uczestnik konkursu, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ogłoszenia listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia rejonowego.

b. Dyrektor szkoły, do którego wpłynęło odwołanie, powołuje szkolną komisję odwoławczą, która rozpatruje odwołanie w terminie 2 dni.

c. Dyrektor szkoły informuje wnoszącego od wołanie o wyniku jego rozpatrzenia.

d. Rozstrzygnięcie szkolnej komisji odwoławczej wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.