Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

CELE I ZADANIA wolontariatu „Anioły ze szkoły SP 24”

CELE OGÓLNE:

 • Promowanie idei wolontariatu jako formy działalności na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Aktywizacja do współpracy z instytucjami pozarządowymi.
 • Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
 • Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Edukacja społeczności szkolnej (uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice) w zakresie związanym z bezdomnością zwierząt:
 1. warsztaty i pogadanki z uczniami prowadzone przez wolontariuszy,
 2. akcje edukacyjne (Adoptuj, nie kupuj!, Sterylizacja jest potrzebna, Pełna miska do schroniska),
 3. prowadzenie tablicy informacyjnej z ważnymi datami i informacjami.

 • Organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się społecznie pracą na rzecz zwierząt bezdomnych.
 • Współpraca z instytucjami lokalnymi, które działają na rzecz środowiska lokalnego w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności zwierząt:

- włączanie się w działania instytucji pozarządowych,

 • Organizowanie wydarzeń szkolnych, konkursów.
 • Motywowanie społeczności lokalnej do zajęcia aktywnej postawy społecznej, ukazywanie możliwości działania w środowisku lokalnym jako aktywny obywatel.
 • Promowanie działań na platformie internetowej – upowszechnianie działań na stronie facebook oraz szkolnej stronie internetowej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM

Wolontariuszem może być każdy uczeń klas IV – VIII, który:

 • Regularnie uczęszcza na zebrania i bierze udział w działaniach wolontariatu,
 • Bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna,
 • Wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań,

ZASADY

 • Niewłaściwie zachowujący się wolontariusz nie będzie mógł uczestniczyć w dalszych działaniach.
 • Praca wolontariuszy i obecność na zebraniach dokumentowane są w Dzienniku Zajęć.
 • Kilkukrotna absencja na zebraniu, bez usprawiedliwienia skutkuje wykreśleniem z listy wolontariatu
 • Na każdy rok szkolny opiekun wolontariatu „Anioły ze szkoły SP24” wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności. Formy nagradzania:

 • Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariatu przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły
 • Aktywny, systematyczny i długotrwały udział w wolontariacie uprawnia do uzyskania wpisu o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.

Bożena Ewa Teleszewska - opiekun szkolnego koła „Anioły ze Szkoły SP24”

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.