Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku zaprasza do udziału w VI edycji wojewódzkiego konkursu literackiego „Ludzie listy piszą...”, pod honorowym patronatem Dyrektora Biura Filatelistyki, Poczty Polskiej S.A, .pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Regulamin:
Cele konkursu:
1. Rozwijanie wiedzy o sposobach komunikowania się ludzi.
2. List jako narzędzie komunikowania się - zasady poprawnej kompozycji, list jako forma estetyczna.
3. Powrót do tradycyjnych form pisania listów w dobie królowania e-maili
     i esemesów.
4. Zachęcenie uczniów do pisania listów - nieprzemijający urok listów.
5. Odkrywanie i rozwijanie talentu pisarskiego.
6. Kształtowanie postaw patriotycznych.
7. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
8. Promocja szkoły.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.
Osoby biorące udział w konkursie powinny napisać list.
Temat konkursu:
„ Jan Paweł II – ciekawy człowiek, niezwykły kapłan.”
Zadania konkursowe:
Konkurs ma formę pisemną.
Proszę samodzielnie, odręcznie napisać list na papierze listowym lub własnoręcznie wykonanym.
Napisany list powinien znajdować się w zaadresowanej kopercie.
W ocenie listu będą brane pod uwagę:
• poprawność kompozycji tekstu,
• oryginalność,
• wrażenie artystyczne,
• forma estetyczna pracy.
Prace wykonane na komputerze nie będą brane pod uwagę.

Terminarz konkursu „Ludzie listy piszą...”:
Czas trwania konkursu  luty – kwiecień 2020 roku.
Prace proszę dostarczyć do 20 IV 2020 roku do biblioteki szkolnej
 SP Nr 24, do organizatora konkursu p. Bożeny Hermanowskiej.
Podsumowanie konkursu nastąpi w maju 2020 roku.
Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.
Nagrody:
Najlepsze prace będą nagrodzone.
Nagrody zostaną wręczone laureatom w miejscu i czasie o którym
organizator poinformuje zainteresowanych.
Osoby nagrodzone i opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania przygotowane przez organizatorów konkursu.
Prace proszę przesyłać za pośrednictwem poczty do biblioteki szkolnej na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 15 – 762 Białystok,  ul. Antoniuk Fabryczny 5/7.
Telefon kontaktowy: 856532207 lub 508353512.
O udziale w konkursie decyduje data stempla pocztowego.
                                                         
Organizatorzy konkursu:
Nauczyciel bibliotekarz - Bożena Hermanowska.
Nauczyciel języka polskiego -  Bożenna Pisanko.                      

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.