Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

images9

 

CZYM JEST EDUKACJA GLOBALNA?

W 2010 roku międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych wypracował definicję edukacji globalnej. 

"Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.
Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych”.

 

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

-tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk;
-ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę;

-przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń;
-przedstawianie perspektywy Globalnego Południa;
-kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw.

 

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:
- zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie;
- poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa;
-zapewnienie zrównoważonego rozwoju;
-budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.


U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:
- godność;
-sprawiedliwość;
-solidarność;
-równość;
-pokój;
-wolność.


Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:

-odpowiedzialności;
-szacunku;
-uczciwości;
-otwartości;
-odpowiedzialności;
-osobistego zaangażowania;
-gotowości do ustawicznego uczenia się.

 

Dlaczego edukacja globalna?

Żyjemy w świecie, który jest w coraz większym stopniu globalny.
Ogólnoświatowa współzależność zwiększa się; nasze życie jest coraz bardziej splecione z życiem innych ludzi na całym świecie, jednocześnie w naszym świecie zwiększają się rozbieżności i nierówność. Jest oczywiste, że globalne problemy i wyzwania – bieda, zrównoważona przyszłość, pokój i zgoda – wymagają rozwiązań ogólnoświatowych. Edukacja globalna jest bardzo ważną odpowiedzią na rzeczywistość życia w globalnym świecie. Jest to rodzaj edukacji niezbędny, który pomaga ludziom w nim żyć, czuć się za niego odpowiedzialnymi i wspólnie uczyć się jak zmieniać świat na lepsze.

Tak więc, bazując na tych realiach, ‘edukacja globalna’ jest terminem zawierającym w sobie edukację dla pokoju, edukację rozwojową, edukację o prawach człowieka, edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową, edukację dla społeczności zrównoważonej oraz edukację ekologiczną. Pociąga to za sobą te rodzaje edukacji dla zmian socjalnych, lokalnych i globalnych, które podzielają perspektywę sprawiedliwości i zaangażowanie w budowanie bardziej sprawiedliwego świata w kontekście globalizacji. Te rodzaje edukacji powstały w odpowiedzi na ogólnoświatowe wyzwania i są inne w różnych państwach. Dzięki powiązaniu ich ze sobą można dzielić się strategiami, doświadczeniami i w ten sposób może zwiększyć się pula dostępnych środków.

Na podstawie: http://fed.home.pl

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.