Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

       Reforma oświaty

      Wejście w życie aktów prawnych: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59) i ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60) rozpoczęło proces wdrażania reformy oświaty. Jedną z głównych zmian jaką zakłada reforma jest wprowadzenie z dniem 1 września 2017 roku nowego ustroju szkolnego.

      Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

      Reforma nakłada na gminy obowiązek utworzenia sieci szkół i określenie obwodów tym szkołom.

     Projekt uchwały Rady Miasta Białegostoku zakłada przekształcenie Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z siedzibą przy ulicy Antoniuk Fabryczny 5/7 w Białymstoku w Szkołę Podstawową nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi z Językiem Hiszpańskim.

    Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 24 będą należały następujące ulice: Aleja Konstytucji 3 Maja, Blokowa, Budowlana, Długa, dr. Fiedorowicza, Działkowa, Dziecinna, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna oraz część ulicy Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste do 37).

 

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24
w roku szkolnym 2017/2018

 

      Od 1 września 2017 roku planujemy:

 • nabór do trzech klas pierwszych (edukacja wczesnoszkolna),
 • nabór do klas IV

-        2 klasy sportowe (judo,  piłka nożna dziewcząt),

-        klasę teatralno-recytatorską – ukierunkowaną na przedmioty humanistyczne,

 • nabór do klas VII

-        klasę dwujęzyczną z językiem hiszpańskim,

-         klasę  – ukierunkowaną na przedmioty ścisłe (matematyczno – przyrodnicze).

      Istnieje możliwość utworzenia klas dodatkowych jeżeli rodzice zgłoszą taka potrzebę.

     Do wyżej wymienionych klas w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie z obwodu szkoły Podstawowej nr 24.

Do szkoły mogą być przyjęci również uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły jeżeli ich rodzice wyrażą taka wolę. Wcześniej szkoła musi uzyskać zgodę Prezydenta Miasta na utworzenie dodatkowych oddziałów.

CO OFERUJE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24?

DLACZEGO WARTO PRZYSŁAĆ SWOJE DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY?

      BAZA I ORGANIZACJA PRACY

 1. Dobre usytuowanie budynku szkoły, dobry dojazd.
 2. Lekcje najpóźniej do 15:00
 3. Świetlica, kuchnia i stołówka szkolna.
 4. Nowoczesna hala sportowa, siłownia, wielofunkcyjna sala do gimnastyki.
 5. Nowy kompleks biblioteczno-czytelniczy.
 6. Pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne i zestawy do przeprowadzania doświadczeń na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia).

NAUCZANIE

 1. Kładziemy duży nacisk na rozpoznawanie  i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 2. Praca w oparciu System Pracy z Uczniem Zdolnym.
 3. Nauczyciele z dużym doświadczeniem:
 • w nauczaniu przedmiotów, których dotychczas nie było w szkołach podstawowych: fizyka, chemia, geografia, biologia;
 • w nauczaniu języka polskiego poprzez różnorodne formy teatralne;
 • w kształceniu i rozwijaniu kompetencji społecznych u uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych

      4. Nauczymy naszych uczniów nie tylko wiedzy przedmiotowej ale i umiejętności                takich jak:

-  praca w grupach,

-  analizowanie problemów,

-  projektowanie i delegowanie zadań,

-  umiejętność wystąpień publicznych.

 

 

Pomagamy uczniom mającym trudności w nauce – zajęcia wyrównawcze w grupie oraz indywidualne formy douczania.

 

FORMY POZALEKCYJNE

 • sportowe,
 • recytatorskie,
 • dziennikarskie,
 • teatralne,
 • językowe (e-twinning),
 • z języka hiszpańskiego przygotowujące do nauki w oddziałach  dwujęzycznych,
 • Salon Gier Planszowych
 • techniczne – pod kątem energii odnawialnej i robotyki.

OPIEKA

   Szkoła zapewnia bardzo dobrą opiekę pedagoga oraz psychologa szkolnego. Posiada własny  System Diagnozowania i Profilaktyki uczniów.

 

KADRA - nauczyciele z dużym doświadczeniem:

 • w innowacyjnych formach i metodach nauczania;
 • w działaniach wychowawczych i opiekuńczych;

 

Kadra nauczycielska kształcąca się i otwarta na innowacje.

Kadra nauczycielska słuchająca młodzież i otwarta na ich problemy.

Nauczyciele mający bardzo duże doświadczenie w pracy z młodzieżą w okresie dojrzewania

 

Bezpieczeństwo, wysoki poziom nauczania i rozwijanie uzdolnień uczniów to główne kierunki pracy Szkoły Podstawowej nr 24

 

 

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.