Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

laur

Regulamin przyznawania nagrody za znaczące postępy w nauce uczniom Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku.

Głównym założeniem nagrody jest zmotywowanie uczniów SP nr 24 do pracy nad własnym rozwojem oraz do osiągania coraz wyższych wyników w nauce.

Kryteria przyznawania nagrody za znaczące postępy w nauce.

 - Nagroda jest przyznawana uczniom Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku, którzy uzyskali największy przyrost średniej ocen.

 - W klasach pierwszych porównywana jest średnia ocen na koniec pierwszego i drugiego półrocza danego roku szkolnego.

- W klasach drugich i trzecich porównywana jest średnia ocen uzyskanych na koniec poprzedniego i bieżącego roku szkolnego.

- Na każdym poziomie edukacyjnym nagradzani są uczniowie z 3 najwyższymi przyrostami średniej.

- Nagrodę mogą otrzymać uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali co najmniej poprawną ocenę z zachowania.

 - Nagrody nie może otrzymać uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły oraz uczeń klasy pierwszej, który nie został klasyfikowany lub miał oceny niedostateczne w I semestrze danego roku szkolnego.

Procedura przyznawania nagrody za znaczące postępy w nauce.

- Do czerwcowej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej wychowawcy klas wskazują uczniów z trzema największymi przyrostami średniej w swojej klasie wychowawczej. Średnie ocen powinny być liczone z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Dyrektor szkoły powołuje komisję, która analizuje wyniki dydaktyczne podanych uczniów i wskazuje uczniów z najwyższymi przyrostami średniej na każdym poziomie edukacyjnym.

- Efekty pracy komisji przedstawione są na podsumowującej radzie pedagogicznej w danym roku szkolnym.

- Nagrody za znaczące postępy w nauce przyznaje rada pedagogiczna.

- Nagrody za znaczące postępy w nauce wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.