Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2015 roku. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Językiem roboczym jest język angielski.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli PG nr 9 w Białymstoku.

Główne cele projektu:

- szerzenie wiedzy o środowisku naturalnym,

- ukazanie rzeczywistego stanu środowiska lokalnego, a także środowiska krajów partnerskich,

- poznanie i rozwijanie szacunku i tolerancji wobec innych kultur,

- ukazanie możliwości niesienia pomocy ludziom i środowisku,

- szerzenie wiedzy o prawach człowieka,

- promowanie współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami,

- zachęcenie do aktywnej postawy społecznej,

- rozwijanie kompetencji językowych przez kontakty z partnerami projektu,

- zachęcanie do stosowania technologii informatycznej,

- rozwijanie umiejętności organizacyjnych.

Jedną z form realizacji projektu są wyjazdy zagraniczne, podczas których uczniowie mieszkają w domach rodzinnych partnerów.

Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:

a. opiekunowie – podczas podróży i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą,

b. rodzina goszcząca – podczas przebywania z rodziną goszczącą.

REKRUTACJA

Informowanie o prowadzonej rekrutacji.

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom podjęte zostaną następujące działania:
a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej szkoły;
b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na tablicy ogłoszeń Comenius.

Założona liczba uczestników.

Uczestnikiem projektu Comenius może zostać każdy uczeń Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, spełniający kryteria opisane w niniejszym regulaminie. Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych (konkursy wewnątrzszkolne, prace projektowe na terenie szkoły, itp.) zostanie zakwalifikowanych około 200 uczniów, z czego 12 osób weźmie udział w mobilnościach (mobilność – jeden wyjazd zagraniczny jednej osoby). W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie ilości uczestników wyjeżdżających do szkół partnerskich. Ze względu na długość trwania projektu (2 lata) w wyjazdach mogą brać udział wszyscy uczniowie klas I, II i III gimnazjum, którzy tym samym mogą aktywnie uczestniczyć w projekcie przez cały czas jego trwania.

Sposób rekrutacji uczestników projektu.

Rodzice uczniów biorących udział w projekcie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Odpowiedzialność za nabór uczestników powierza się komisji, w skład której wchodzą:

dyrektor szkoły, koordynator projektu wraz z zespołem, wychowawcy klas, których uczniowie zgłaszają się do projektu.

Sposób kwalifikowania uczniów na wyjazd zagraniczny.

Szansę na wyjazd ma każdy uczeń klas I, II i III, który spełnia poniższe kryteria:

OBOWIĄZKOWO uczeń:

-regularnie uczestniczy w działaniach związanych z programem Comenius (przygotowywanie materiałów, gazetki Comenius, udział w kole dziennikarskim, komunikowanie się z młodzieżą z krajów partnerskich, itp.),

-posługuje się komunikatywnie językiem angielskim,

-bierze udział w konkursach Comenius (min: konkurs na LOGO projektu; konkurs na pokaz slajdów o tematyce „Hałas", itp.),

-będzie miał wysoką frekwencję na zajęciach związanych z realizowanym projektem na każdym jego etapie,

-ma bardzo dobre/wzorowe zachowanie, jest komunikatywny, umie radzić sobie w różnych sytuacjach oraz -posiada umiejętność współpracy w grupie,

-ma zgodę rodziców na wyjazd.

DODATKOWO uczeń:

-godnie wypełnia obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym,

-będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i międzynarodowym,

-prezentuje właściwą postawę uczniowską promując godnie szkołę w Polsce i za granicą.

Z uczestnictwa w projekcie uczeń może zostać wykluczony w trakcie trwania projektu, jeśli nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

W przypadku gdy osoba zakwalifikowana na wyjazd będzie musiała z niego zrezygnować, na jej miejsce wstępuje osoba z listy rezerwowej. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazd zagraniczny uczniów.

Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń i opublikowana na portalu szkolnym.

Rezygnacja uczestnika z udziału w wyjeździe.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów, uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu. W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.

Zakres dofinansowania.

W ramach uzyskanych środków finansowych z Funduszu Unii Europejskiej na realizację projektu szkoła zapewnia uczniom biorącym udział w zagranicznym wyjeździe do szkoły partnerskiej: przejazd, zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie (jeśli szkoła goszcząca wyda pisemne oświadczenie o niemożności zakwaterowania uczniów w rodzinach goszczących) oraz ubezpieczenie.

Działania podczas wyjazdów.

Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.

Postanowienia końcowe.

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu - od 02 września 2013 roku do 31 lipca 2015 roku.

Koordynator projektu – Bożena Ewa Teleszewska

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.